• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง กิจกรรมต่อยอดธุรกิจ Future Food ให้ดีพร้อม ภายใต้กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต วงเงินงบประมาณ 700,000.00 บาท

  กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง กิจกรรมต่อยอดธุรกิจ Future Food ให้ดีพร้อม ภายใต้กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณ 700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ดังแนบ 

ลงเมื่อวันที่ 23/05/2022

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่