• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา เช่าห้องประชุมสัมมนาฯ จำนวน 1 ห้อง 4 วัน วงเงินงบประมาณ 4,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสัมมนาฯ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 24-29 มกราคม 2565  ณ  โรงแรมเลิศวิจิตร จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 ห้อง 4 วัน

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  โรงแรมเลิศวิจิตร

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

ลงเมื่อวันที่ 21/01/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7