• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ วงเงินงบประมาณ 24,182.00 บาท

      ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีโครงการ จ้างสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับ2) พ.ศ. 2563 นั้น

      จ้างสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้ คาลิเบรชั่น จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 24,182.00 บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

    ตามเอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 20/09/2021

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์