• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-idc) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ วงเงินงบประมาณ 25,370.00 บาท

      ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-idc) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท กราฟฟิคเน็กซ์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 25,370 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 20/09/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11