• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงไปราชการจังหวัดลพบุรี กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง วงเงินงบประมาณ 18,500.00 บาท

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงไปราชการจังหวัดลพบุรี กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุจิตรา  คำศิริ รายละเอียดตามแนบ

ลงเมื่อวันที่ 31/07/2020

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน