• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดแสดงและสาธิตเทคโนโลยีการผลิตและระบบอัตโนมัติในงาน "AUTOMATION EXPO 2020" กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณ 588,600.00 บาท

ประกาศเผยแพร่การจััดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดแสดงและสาธิตเทคโนโลยีการผลิตและระบบอัตโนมัติในงาน "AUTOMATION EXPO 2020" กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลงเมื่อวันที่ 31/07/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9