• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ประกาศราคากลางโครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 13 วงเงินราคากลาง บาท

 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ประกาศราคากลางโครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 13 (Total Energy Management : TEM 13 )

สถานที่จัดส่งข้อเสนอโครงการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
117  หมู่ 1  ถนนมาลัยแมน  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทรศัพท์  035-441027,035-441029 ต่อ 19  , 035-441030

ผู้รับผิดชอบการประสานงาน  นายชาติชาย ตั้งต้นตระกูล  นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
                              นายสันติ     วังทองชุก     เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรม 
                                             โทรศัพท์ 09-3941-4441,  035-441029 ต่อ 19   โทรสาร 035-441030

ลงเมื่อวันที่ 11/11/2014

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8