• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วงเงินราคากลาง บาท


                    ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

เอกสารแนบ  ราคากลาง

ลงเมื่อวันที่ 08/08/2014

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม