• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างการผลิตบรรจุภัณฑ์ วงเงิน 485,450 บาท ให้กับผู้ร่วมโครงการยกระดับผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่นสู่สากล (กลุ่มเข้มแข็ง) วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศสอบราคาจ้างการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ร่วมโครงการยกระดับผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่นสู่สากล (กลุ่มเข็มแข็ง)  การดำเนินโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่สากล ในขั้นตอนที่ 3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ผลิตผ้าไหม กลุ่มที่มีศักยภาพเข็มแข็ง พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตไหม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจรและได้มีบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสู่ SMEs วงเงิน 485,450 (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ตารางราคากลาง

ลงเมื่อวันที่ 08/08/2014

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5