• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
กฎหมายและข้อบังคับ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ : 01/06/2020 | เผยแพร่โดย : panut

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510                 


พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511


พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514


พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 


พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522


พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522


พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522


พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530


พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535


พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535


พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535


พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542


พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543


 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551


พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560