• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
เอกสารที่เกี่ยวข้องในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

คำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

วันที่เผยแพร่ : 14/04/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันพุธที่ 4 มี.ค. 2563


ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร


ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)


คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน


คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/1563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548


ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)