• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
เอกสารที่เกี่ยวข้องในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

มติ ครม.

วันที่เผยแพร่ : 14/04/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

มี.ค. 2563

 

มติคณะรัฐมนตรี 3 มี.ค. 2563


ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี


มติคณะรัฐมนตรี 10 มี.ค. 2563


มาตราการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ภัยแล้ง


มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ชุดที่ 1


มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


มติคณะรัฐมนตรี 17 มี.ค. 2563


สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2563 และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข


ข้อสรุปมาตรการและข้อสั่งการเกี่ยวกับโควิด-19


ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563)


การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตราการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง


แบบฟอร์มการรายงานสรุปของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ด้านมาตรการป้องกัน


 

เม.ย. 2563 

 

การดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2563


ขออนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2563


มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ลงวันที่ 9 เม.ย. 2563


ประโยชน์ทดแทนการว่างงานของผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563