• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
กฎหมายและข้อบังคับ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้าและการบริการ

วันที่เผยแพร่ : 01/06/2020 | เผยแพร่โดย : panut

 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474


 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503


พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505


พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507


พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522


พระราชบัญญัติกควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535


พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542


พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542


พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545


พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546


พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547


พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550


พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551