• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
กฎหมายและข้อบังคับ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป

วันที่เผยแพร่ : 25/05/2020 | เผยแพร่โดย : panut

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475


พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499


พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด พ.ศ. 2499


พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508


พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509


พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509


พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510


พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518


พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520


พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520


พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533


พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534


พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากากรใช้เช็ค พ.ศ. 2534


พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535


พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537


พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541


 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542


พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542


พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542


พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542


พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542


พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543                                                                                                                                                              

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544


พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545


พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550


พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551


พระราชบัญญัติคณะกรรการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551


พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551


 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551