• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ดีพร้อม ออก 5 มาตรการเร่งด่วน “พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด” ช่วย SMEs

วันที่เผยแพร่ : 30/07/2021 | เผยแพร่โดย : siriton

ดีพร้อม ออก 5 มาตรการเร่งด่วน “พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด” ช่วย SMEs คาดปี 64 สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 8,000 ล้านบาท


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เปิดแผนสู้โควิด-19 ชี้ทางรอด SMEs ไทย ภายใต้แนวทางนโยบาย “พร้อมสู้-อยู่ได้-ไปรอด” ในระยะเร่งด่วนช่วง 60 วัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการการ SMEs และวิวาหกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 1. การจัดการโควิดในองค์กร โดยสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นแบบองค์รวม 2. การตลาดภายใต้โควิด ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินการตลาดและขยายตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ การส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ แนวทางช่วยเหลือด้านการขนส่ง และแนวทางการตลาดร่วมเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ 3. เปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นเงินทุน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมปรับเปลี่ยนค่าใช่จ่ายในการดำเนินธุรกิจให้กลายเป็นเงินทุนในการประกอบกิจการ โดยการใช้ระบบคลังสินค้าออนไลน์เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้แก่ผู้ประกอบการ และ 4. สร้างเครือข่ายพันธมิตรโดยจัดสรรและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรให้แก่ผู้ประกอบการผ่านโครงการสำคัญ ๆ 5. ปรับโมเดลธุรกิจ โดยปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม มาตรการเร่งด่วนต่าง ๆ ของ ดีพร้อมในปีงบประมาณ 2564 คาดว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการในภาคส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้จำนวนรวม 3,356 กิจการ / 11,955 ราย / 982 ผลิตภัณฑ์ และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้กว่า 8,000 ล้านบาท ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม