• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)

วันที่เผยแพร่ : 20/07/2021 | เผยแพร่โดย : ploypilin

     สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยหน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพให้บริการเพื่อเกิดความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564