• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ปลัด ณัฐพลฯ นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาสมุนไพร) ภายใต้โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” มั่นใจสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ทั่วหน้า

วันที่เผยแพร่ : 21/11/2022 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • ปลัด ณัฐพลฯ นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาสมุนไพร) ภายใต้โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” มั่นใจสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ทั่วหน้า
 • ปลัด ณัฐพลฯ นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาสมุนไพร) ภายใต้โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” มั่นใจสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ทั่วหน้า
 • ปลัด ณัฐพลฯ นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาสมุนไพร) ภายใต้โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” มั่นใจสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ทั่วหน้า
 • ปลัด ณัฐพลฯ นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาสมุนไพร) ภายใต้โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” มั่นใจสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ทั่วหน้า
 • ปลัด ณัฐพลฯ นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาสมุนไพร) ภายใต้โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” มั่นใจสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ทั่วหน้า
 • ปลัด ณัฐพลฯ นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาสมุนไพร) ภายใต้โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” มั่นใจสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ทั่วหน้า
 • ปลัด ณัฐพลฯ นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาสมุนไพร) ภายใต้โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” มั่นใจสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ทั่วหน้า
 • ปลัด ณัฐพลฯ นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาสมุนไพร) ภายใต้โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” มั่นใจสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ทั่วหน้า
 • ปลัด ณัฐพลฯ นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาสมุนไพร) ภายใต้โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” มั่นใจสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ทั่วหน้า

จ.พิษณุโลก 18 พฤศจิกายน 2565 - ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม นางสาวนิจรินทร์ โอภาสเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 2 (DIPROM CENTER 2) นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 3 (DIPROM CENTER 3) นายสุรพงษ์ พินิตเกียรติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  นายธงชัย เมืองสนธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ ณ วัดพันชาลี ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง

 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สาขาสมุนไพร ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวังส้มซ่า มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่าน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) ยาดมสมุนไพรส้มซ่า 2) ยาหม่องสมุนไพรใกล้ตัว และ 3) ลูกประคบสมุนไพรรอบรั้ว ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ สอดรับกับความต้องการของตลาด มีความเหมาะสมกับการขนส่ง เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และสามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะสามารถช่วยยกระดับศักยภาพชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และอาชีพในชุมชน รวมทั้งส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตและมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

ทั้งนี้ โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง เพื่อดำเนินการเพิ่มทักษะและรายได้ให้ชุมชน ตั้งเป้าพัฒนาประชาชนกว่า 700,000 ราย และคาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท ### PR.DIPROM (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน