• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

กระทรวงอุตฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOC) กับแดนอาทิตย์อุทัย พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ

วันที่เผยแพร่ : 13/08/2021 | เผยแพร่โดย : sudav

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • กระทรวงอุตฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOC) กับแดนอาทิตย์อุทัย พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ
 • กระทรวงอุตฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOC) กับแดนอาทิตย์อุทัย พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ
 • กระทรวงอุตฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOC) กับแดนอาทิตย์อุทัย พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ
 • กระทรวงอุตฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOC) กับแดนอาทิตย์อุทัย พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ
 • กระทรวงอุตฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOC) กับแดนอาทิตย์อุทัย พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ
 • กระทรวงอุตฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOC) กับแดนอาทิตย์อุทัย พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ
 • กระทรวงอุตฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOC) กับแดนอาทิตย์อุทัย พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ
 • กระทรวงอุตฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOC) กับแดนอาทิตย์อุทัย พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ
 • กระทรวงอุตฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOC) กับแดนอาทิตย์อุทัย พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ
 • กระทรวงอุตฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOC) กับแดนอาทิตย์อุทัย พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ

กรุงเทพฯ 11 สิงหาคม 2564 - นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

โดยมี
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายโมเทกิ โทชิมิตสึ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมในการประชุมในครั้งนี้
ร่วมด้วย รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของ
ทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น และผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย ผ่านระบบการประชุมทางไกล การประชุม HLJC เป็นกลไกการประชุมระดับสูงระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เพื่อหารือเชิงนโยบายในการกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยในครั้งนี้ได้กำหนดประเด็นหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจทเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างยั่งยืน ใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1 การสอดประสานความร่วมมือระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน
- เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ของไทยกับยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของญี่ปุ่น 2 ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรม และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ 3
ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยง การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสาธารณสุข

นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าว ยังจัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation: MOC) ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลไทยกับหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ โดย 1 ใน 4 ฉบับ เป็นความร่วมมือโครงการ Lean IoT Plant Management and Execution (LIPE) ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้แทน และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยมี นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นผู้แทน กับ กรมนโยบายการค้า กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Trade Policy Bureau, METI) โดยมี นายมัทสึโอะ ทาเคะฮิโกะ
อธิบดีกรมนโยบายการค้า เป็นผู้แทน และกรมความร่วมมือการค้าและเศรษฐกิจ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Trade and Economic Cooperation Bureau, METI)
โดยมีนาย อีดะ โยอิจิ อธิบดีกรมความร่วมมือการค้าและเศรษฐกิจ เป็นผู้แทน ซึ่งเป็นการสร้างกรอบความร่วมมือสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาเทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลไทยในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ หรือ ประเทศไทย 4.0
ในอันดับต่อไป รวมถึงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นกำหนดการ โครงการ หรือการจัดตั้งนโยบายเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)
กับจังหวัดต่าง ๆ ของญี่ปุ่นแล้ว จำนวน 21 จังหวัด เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ การลงทุน และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเฉพาะทางต่อไป 

### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว