• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม

วันที่เผยแพร่ : 09/04/2021 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม
 • ดีพร้อม ลับคมสมองบุคลากร ติวเข้มพร้อมปลุกพลังศักยภาพดรีมทีม

กรุงเทพฯ 8 เมษายน 2564 - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ปลุกศักยภาพทีมงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) (Empowering the team)” ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 44 ราย ณ โรงแรมสินธร มิดทาวน์ ถนนวิทยุ ปทุมวัน

 

การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการบริหารงานเป็นทีม โดยกำหนดเป้าหมายแห่งความสำเร็จของตนเองให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม และพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งการสร้างทัศนคติในการทำงานร่วมกันเชิงบวก เพื่อให้การทำงานเป็น แนวทางเดียวกัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และระดับอาวุโส ที่จะเลื่อนระดับเป็นหัวหน้างานในอนาคต โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 5 และ 7-8 เมษายน 2564 แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 เป็นการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom มีเนื้อหาด้านพัฒนาทักษะการ Pitching เทคนิคการนำเสนอหรือแสดงความคิดเห็นในเวลาจากัดให้ประสบความสำเร็จ และในช่วงที่ 2 เป็นการบรรยาย พร้อม Work shop มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างศักยภาพทีมงานให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมอง เพื่อสร้างรูปแบบ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Change Model) เพื่อให้สามารถบริหารงาน และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

 

และในเวลาต่อมา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ชี้แจงถึงมาตรการแนวทางการทำงานของบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ครั้งนี้ ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว