• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ

วันที่เผยแพร่ : 15/12/2020 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ
 • นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ

กรุงเทพฯ 14 ธันวาคม 2563 - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 (The Prime Minister’s Industry Award 2020) โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม สื่อมวลชน และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมกว่า 350 คน และในโอกาสนี้ นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี และนายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

 

พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม (The Prime Minister’s Industry Award ) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้นับเป็นปีที่ 28 โดยรางวัลอุตสาหกรรมนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่ม มีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มข้นในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในแต่ละปี เพื่อให้สถานประกอบการพัฒนาธุรกิจ บุคลากร สร้างทักษะ ปรับปรุง และพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต

 

สำหรับในปีนี้มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและได้รับรางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 79 รางวัล ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ตราสินค้า อาทิ คาร์เนชัน ทีพอท แมกโนเลีย ตราหมี นอกจากนี้ ยังเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนจาก กสอ. ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม เป็นการตัดสินจากสถานประกอบที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ประเภทรางวัล  2. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น แบ่งเป็น 8 ประเภท จำนวน 48 รางวัล และ 3. รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น แบ่งเป็น 4 ประเภท จำนวน 30 รางวัล จากจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 260 ราย นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบรางวัลชมเชย ให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น จำนวน 5 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจต่อไป รางวัลอุตสาหกรรมทุกประเภท ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความแข็งแกร่ง พัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอุตสาหกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล  ตลอดจนพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว