• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้าน CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น

วันที่เผยแพร่ : 17/09/2020 | เผยแพร่โดย : sudav

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้าน CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น
 • กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้าน CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น
 • กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้าน CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น
 • กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้าน CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น
 • กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้าน CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น
 • กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้าน CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น
 • กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้าน CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น
 • กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้าน CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น
 • กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้าน CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น
 • กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้าน CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น
 • กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้าน CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น
 • กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้าน CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น
 • กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้าน CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น

กรุงเทพฯ 16 กันยายน 2563 - นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และรศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นผู้แทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา (MOU) ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นสักขีพยานการลงนาม ร่วมด้วย นายสมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กสอ. และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อว. ผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชน และ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ณ ห้องแกรนด์ แชมเบรย์ บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท 

 

โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา จาก 11 มหาวิทยาลัย ได้นำแนวคิดสมัยใหม่ เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village) หรือ หมู่บ้านCIV เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอัตลักษณ์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนำร่อง 11 วิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นหมู่บ้าน CIV ที่ดีพร้อมผ่านการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ ตามความต้องการของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ เทคโนโลยีการผลิต การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและการช่วยยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้ ส่งผลให้เกิดการใช้ทักษะความรู้ความสามารถจากคนรุ่นใหม่ สร้างกระบวนการเรียนรู้จากการลงพื้นที่จริง ซึ่งถือเป็นเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงบริบทของแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค เพื่อวางแผนการดำเนินงานสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยคาดว่าจะสามารถสร้างการมีงานทำให้คนในชุมชนมากกว่าร้อยละ 10 และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 หมื่นบาทต่อครัวเรือน ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว