• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่เผยแพร่ : 24/06/2019 | เผยแพร่โดย : ploypilin

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564


ตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยกำหนดให้มีเนื้อหาของหลักสูตรที่ครอบคลุม กับการเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล และองค์ความรู้ที่จำเป็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดการจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และในอนาคต ให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อหลักคุณธรรมและโปร่งใส โดยมีข้าราชการทั้งระดับบริหาร ได้แก่ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ภาค และบุคลากรผู้ปฏิบัติ รวมประมาณ 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล และองค์ความรู้ที่จำเป็นอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ยังเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งระดับบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้รับทราบและตระหนัก ถึงการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส