• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
เกี่ยวกับกรม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

วันที่เผยแพร่ : 26/07/2016 | เผยแพร่โดย : admin

 CIO 


cio cio2

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ด้านแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2559-2561

“เป็นศูนย์กลางทางดิจิทัลในการส่งเสริมอุตสาหกรรม”

พันธกิจ (Mission)
  • 1) วางยุทธศาสตร์ แผน และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • 2) ปรับปรุงและพัฒนา กฎ ระเบียบ วิธีการ และกระบวนการทำงาน เพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
  • 3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในแนวทางเชิงนิเวศด้วยการบูรณาการ ข้อมูล ระบบงาน โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร ระหว่างหน่วยงานภายในกรมและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับประเทศ ภูมิภาค และสากล มีความเข้มแข็ง มั่นคงปลอดภัย และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
  • 4) พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในทุกระดับชั้น
  • 5) พัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพด้านดิจิทัลด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึงการให้บริการเครื่องมือทางดิจิทัลที่ทันสมัย