• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

คลังความรู้

 • 28
  มิ.ย. 2563
  คลังความรู้

  องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ (1) การเงินและบัญชี (2) โลจิสติกส์และการขนส่ง (3) การขายและการตลาด (4) การบริหารทรัพยากรบุคคล (5) คุณภาพและมาตรฐาน (6) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดหมู่.-           

 • 31
  ส.ค. 2560
  ขุมทรัพย์ SMEs

  ขุมทรัพย์ SMEs อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 06
  ต.ค. 2559
  Cluster

  ฟักข้าวเครื่องดื่มต้านมะเร็ง เกษตรอินทรีย์พลิกฟื้นวิถีเกษตรกรไทย โครงการจัดสร้างโครงข่ายการขนส่งสินค้า (ไป-กลับ) การป้องกันโลหะจากการกัดกร่อน มาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาการผลิตข้าวใหม่ให้เป็นข่าวเก่า นวัตกรรมสินค้าสิ่งทอสีเขียว ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปและคุณค่าของสารอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำใยเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา ไร่พรมกังวาน นวัตกรรมการผลิตแผ่นลามิเนตจากเศษไม้เหลือใช้จากขบวนการผลิต วัวลายหมู่บ้านวัฒนธรรมและเครื่องเงินเชียงใหม่ แนวโน้วการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงแนวโน้มการผลิตของโลก แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสุกร : การผลิตกุนเชียงไขมันต่ำ การพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอรับโลกร้อน การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการใช้สี เครื่องหนัง กทม. กับรองเท้าเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวที่สำคัญในปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพเสื้อผ้าสำเร็จรูป ออกงานแสดงสินค้า : ช่องทางจัดจำหน่ายที่ต้องวางแผน มาดื่มนมพลาสเจอร์ไรส์กันเถอะ

 • 18
  ก.ย. 2559
  เจ้าฟ้านักพัฒนา

  เจ้าฟ้านักพัฒนา สารบัญ คำนำ พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสด็จฯ เยือนสภาพัฒน์ ครั้งแรก เสด็จฯ เยือนสภาพัฒน์ ครั้งที่ ๒ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปแผนฯ ๘ เสด็จฯ เยือนสภาพัฒน์ ครั้งที่ ๓ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปแผนฯ ๑๑ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมประจำปี ๒๕๕๕ ของ สศช. ส่วนที่ ๑ : การทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเทพฯ สู่ประโยชน์สุขของปวงประชา บทสัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา “เจ้าฟ้า” ผู้ทรงมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ สร้างความมั่นคง ยั่งยืน เพื่อความสุขของปวงชน บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ส่วนที่ ๒ : การทรงงานพัฒนา เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชาวไทย งานพัฒนาสุขภาพ งานพัฒนาการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ และการสหกรณ์ งานพัฒนาชนบทและพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ศาสนา และดนตรี งานมูลนิธิและสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ และการสหกรณ์  ส่วนที่ ๓ : พระเมตตาแผ่ไพศาลสู่นานาประเทศ ส่วนที่ ๔ : พระราชนิพนธ์... ผลึกแห่งแนวพระราชดำริเจ้าหญิงนักพัฒนา ส่วนที่ ๕ : พระเกียรติคุณเกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ ส่วนที่ ๖ : บทสรุป สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา พระผู้สืบสานพระราขปณิธาน บรรณานุกรม : รายนามที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำหนังสือ “สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา"