• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
คลังความรู้

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ความรู้อื่นๆ

 • 06
  ต.ค. 2559
  อุตสาหกรรมชุมชน

  อุตสาหกรรมชุมชน การประกอบอุตสาหกรรมชุมชน อุตสาหกรรมชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฐานรากที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยลดปัญหาความยากจนในชุมชนชนบทได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง แต่เพื่อให้อุตสาหกรรมชุมชน มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในตลาดทุกระดับ อีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้ทัน กับกระแสการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน อุตสาหกรรมจำเป็นต้องได้รับการัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ ด้านการจำหน่าย ด้านการเงิน รวมทั้งด้านการเชื่อมโยงเครื่อข่ายในห่วงโซ่อุปทานเพื่อเสริมสร้างพลังในการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบอุตสาหกรรมชุมชนที่ได้รับบริการ ที่ปรึกษาเครือข่าย ผู้ประกอบการค้า และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วย ร่วมดำเนินงานผ่านกระบวนการประเมินศักยภาพและ จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมชุมชน เกณฑ์วัดระดับอุตสาหกรรมชุมชน Download เกณฑ์วัดระดับอุตสาหกรรมชุมชน ทำอย่างไรให้ได้มาตรฐาน มผช การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม้ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าผืน การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่-หวาย การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กระดาษเส้นใยพืช การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มีดและเครื่องมือการเกษตร การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าและเสื้อผ้า การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิคและเครื่องปั้นดินเผา การขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงานในการให้การรับรอง คำขอใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ข้อแนะนำสำหรับผู้รับใบรับรอง รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน Download พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โครงการฝึกอบรมตามรูปแบบ CEFE โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการตามรูปแบบ CEFE ใบสมัครฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการตามรูปแบบ CEFE แผนการดำเนินโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน Link ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม รายชื้อผูที่รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

 • 13
  มิ.ย. 2555
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าและการบริการ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 พระราชบัญญัติกควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ปัญหาอุปสรรคต่อผู้ผลิต หรือเพิ่มพูนสิทธิผู้บริโภค พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่เป็นธรรม  พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  พ.ศ. 2551 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั่วไป พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการทำงานจองคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการทำบัญชี  พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคณะกรรการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติประกันส้งคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากากรใช้เช็ดพ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522