• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโมเดลธุรกิจพิชิตแหล่งทุนแบบดีพร้อม ภายใต้กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-CURVE) วงเงินงบประมาณ 700,000.00 บาท

 กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโมเดลธุรกิจพิชิตแหล่งทุนแบบดีพร้อม ภายใต้กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-CURVE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณ 700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ดังแนบ 

ลงเมื่อวันที่ 23/05/2022

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่