• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
กรณีศึกษาการแก้ปัญหาโรงงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

คำนิยม

การลงทุนประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม   สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่เสมอมาก็คือ การเปลี่ยนแปลง เมื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆก็จะมีความยุ่งยากเรื่องตลาดที่ไม่รู้ว่าเมื่อผลิตแล้วจะขายได้หรือไม่  คุณภาพสินค้าที่ผลิตมีความสม่ำเสมอ หรือเปลา  เงินทุนที่มีอยู่ก็มีจำนวนจำกัดจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แรงงานที่จ้างมาทำงานมีความชำนาญ  ความทุ่มเท  เอาจริงเอาจังเทาไร  การเจรจากับคู่ค้าทำอย่างไรจึงจะยอมรับ  เหล่านี้เป็นสิ่งที่ประสบอยู่  ผ่าน การจัดตั้งธุรกิจแล้วก็อยู่ช่วงเจริญเติบโต  ทำอย่างไรจึงจะขยายตลาดได้  ให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น  การผลิตต้องการเทคนิคใหม่ๆมาช่วยลดต้นทุน 

ทำอย่างไรจึงจะวางแผนการผลิตได้เหมาะสม  แล้วผังโรงงานปัจจุบันเหมาะสมหรือยัง  การเงินก็จะตามเก็บหนี้หรือปล่อยเครดิตเท่าไรจึงจะหมาะสม  ในระยะ ต่อมาก็คือ ช่วงธุรกิจที่เติบโตเต็มที่มีคำสั่งซื้อ  (Order) มากจนกระทั่งผลิตไม่ทัน   โอทีก็สั่งทำแล้วโรงงานดูเล็กไปถนัดใจ เงินทุนก็สะสมมามากพอ ครั้งนี้ก็ คิดจะขยายโรงงานลงทุนใหม่อีกสักรอบแล้วจะใช้ที่ไหนดี ราคาที่ดินต้องเหมะสม เทคโนโลยีที่จะซื้อมาเพียงพอหรือไม่  ตลาดทีมงานพร้อมรองรับขยายงาน หรือยัง ปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมายังไม่รู้สึกเจ็บปวดเท่าเมื่อสร้างโรงงานใหม่เสร็จสินค้าที่ผลิตล้าสมัย  เพราะถูกลอกแบบ คู่แข่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาก ขึ้น ยอดขายเริ่มลดลงและหมดไปในที่สุด  ทางออกของปัญหาเหล่านี้คือการทำธุรกิจต้องสร้างนวตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งนวตกรรมเชิงการ บริหารจัดการ  นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ยังต้องสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้บริโภค และสังคมรอบข้าง

ประเภทอุตสาหกรรม