544

รายละเอียดข่าว
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อมสาขาเชียงใหม่-ลำพูน พิธีเปิดงาน ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรม
ประกาศเมื่อ02/04/2013   ผู้ชม749   share: Post to Facebook  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อมสาขาเชียงใหม่-ลำพูน พิธีเปิดงาน ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 15

 
   
   
   
   
   

 
โดยมีท่าน ดร.สมชาย หาญหืรัญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิด นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวแสดงความยินดี นางสาวมยุรี มหิทราฤทธฺไกร   ประธานจัดงานกล่าวรายงานเพื่อสร้าวรายได้ พัฒนาผลิตภัฑณ์ หัตกรรม ในท้องถิ่นให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพต่างๆทางด้านหัตถกรรมผ้าในพื้น 8 จังหวัดภาคเหนือ และได้รับสนับสนุนงานหน่วยราชการได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถานบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ภาพข่าวธวัชชัย จันทาพูน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  Return