544

รายละเอียดข่าว
ส่วนพัฒนาภูมิปัญญาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกทั่วไป
ประกาศเมื่อ13/07/2012   ผู้ชม605   share: Post to Facebook  
            ส่วนพัฒนาภูมิปัญญาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน  สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกทั่วไป เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญญลักษณ์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน TOPOTOP กสอ. ระหว่างวันที่ 11 - 12   กรฎาคม   2555    ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 7   อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน   มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  32 คน โดยมีนางปิยะพร  รักษ์เจริญ ผูู้อำนวยการส่วนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม 

        

        ส่วนพัฒนาภูมิปัญญาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน  สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกทั่วไป เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญญลักษณ์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน TOPOTOP กสอ. ระหว่างวันที่ 11 - 12   กรฎาคม   2555    ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 7   อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน   มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  32 คน โดยมีนางปิยะพร  รักษ์เจริญ ผูู้อำนวยการส่วนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม 
       วัตถุประสงค์ 1 เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ (Products Design) ที่เหมาะสมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย  2 เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Package) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ให้กับ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย

   Return