544

รายละเอียดบทความ
ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Created by in 5/14/2012 3:57:53 PM

ตามที่สำนักงาน ก.พ. มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานราชการ จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กสอ. ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กสอ. ประจำปีงบประมาณ 2551 มิติที่ 2 ประสิทธืภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งแบ่งเป็น 3 เป้าประสงค์ 1.ระบบการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมีช่องทางการเผยแพร่อย่างหลากหลายบุคคลากรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการพัฒนาอย่างรวดเร็วทันเวลา 2.ระบบฐานข้อมูลบุคคลมีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 3.บุคลากร กจ. มีความรู้และทักษะในการจัดทำ/บริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
พัฒนาระบบสารสนเทศในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ศึกษาบทความงานวิจัย


  Return